Účtovníctvo RM-ú

Aktuality

 

 

Minimálna mzda podľa Nariadenia vlády č. 326/2012 Z.z. z 10.októbra 2012, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy pre rok 2013 je od 1.1. 2013 vo výške:

- 337,70 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
- 1,941 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40h týždennom pracovnom čase

Ustanovená minimálna mzda sa vzťahuje na zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, t.j., od 1.1. 2013 sa vzťahuje aj na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Životné minimum podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 181/2012 Z. z. o úprave súm životného minima s účinnosťou od 1.7. 2013 predstavuje:

- 194,58 € mesačne pre jednu plnoletú fyzickú osobu
- 135,74 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
- 88,82 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa a o zaopatrené neplnoleté dieťa

Rodičovský príspevok podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 383/2012 Z.z. zo 4.decembra 2012 o úprave sumy rodičovského príspevku je od 1.1 2013 vo výške:

- 199,60 € mesačne
- ak sa rodič stará o dve a viac súčasne narodené deti, zvyšuje sa rodičovský o 25% na každé ďalšie dieťa, t.j. pri dvojčatách – 249,50 €, pri trojčatách – 299,40 €

Prídavok na dieťa podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 384/2012 Z.z. zo 4.decembra 2012 o úprave súm prídavku na dieťa je od 1.1. 2013 v sume:

- 23,10 € mesačne na jedno nezaopatrené dieťa

Daňový bonus podľa koeficientu úpravy súm životného minima sa mesačná suma daňového bonusu s účinnosťou od 1.júla 2012 zvýšila zo sumy 20,51 € na sumu 21,03 €. Uvedená suma daňového bonusu zostáva v platnosti do ďalšej úpravy sumy životného minima.

Sumy stravného podľa Opatrenia MPSVaR SR č. 248/2012 z 20.augusta 2012 o sumách stravného

Pre jednotlivé časové pásma:

- 4 € pre časové pásmo 5 – 12 hodín
- 6 € pre časové pásmo 12 – 18 hodín
- 9,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín

Maximálna výška mzdy, odmeny uchádzača o zamestnanie

Uchádzač o zamestnanie, ktorý je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, môže počas evidencie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávať zárobkovú činnosť. Maximálna výška mzdy alebo odmeny môže byť:

- 143,40 € (brutto)

Uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny osobne alebo písomne (faxom, elektronicky, poštou) výkon zárobkovej činnosti a predpokladný príjem z nej a to najneskôr deň pred začiatkom vykonávania zárobkovej činnosti.

 

Otvorenie priestorov

 

IČO: 46906398
DIČ: 1034508629

Obvodný úrad Prievidza
Číslo živnostenského registra: 340-33758

E-mail: lc@rmucto.sk

© TK 2013